Súhlas so spracovaním osobných údajov


Prevádzkovateľom internetovej stránky www.afinespartners.sk a chatbot platformy na stránkach www.afinespartners.sk je spoločnosť AFINES PARTNERS s.r.o., sídlo: Kvetná 1506/6C, 900 41 Rovinka, IČO: 51 704 118, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 151827/B. Spoločnosť AFINES PARTNERS s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie podľa zákona č.186/2009z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako podriadený finančný agent, zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 260579, v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, v sektore
kapitálového trhu, v sektor prijímania vkladov, sektor starobného dôchodkového sporenia, v sektor doplnkového dôchodkového sporenia. Spôsob zápisu v NBS je možné si overiť na internetovej adrese https://subjekty.nbs.sk/

Elektronický kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením európskeho parlamentu a rady (eú) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom sr č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie dotknutej osoby:

Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti AFINES PARTNERS s.r.o. ičo: 51 704 118 , zákona  č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti AFINES PARTNERS s.r.o. alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti, info@afinespartners.sk.

Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje sú poskytnuté na predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby, poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov spoločnosť AFINES PARNTERS s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta, na základe licencie národnej banky slovenska (registračné číslo: 260579).

Rozsah poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytuje klient v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, výška hypotéky, výška čistého príjmu, výska súčasnej hypotéky, mesačná splátka úveru, fixácia úveru, úroková sadzba, cena nehnuteľnosti, lokalita nehnuteľnosti, vek, vzdelanie, účet vedený
v banke, rodinný stav, počet detí, typ pracovného pomeru, doba pracovného pomeru, výška žiadaného navýšenia úveru, lokalita zakladanej nehnuteľnosti, lokalita nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, splatnosť v rokoch, omeškanie v splátkach úveru, pohlavie, rok narodenia, výška hrubej mzdy, najvyššie ukončene vzdelanie, rok nástupu do zamestnania, účasť v 2. dôchodkovom pilieri, názov fondu 2. dôchodkového piliera, rok vstupu do 2. dôchodkového piliera, vek maloletého dieťaťa, vek ukončenia sporenia, výška mesačných výdavkov, typ nehnuteľnosti, poistná suma nehnuteľnosti, poistná suma poistenia domácnosti.

Doba uchovávania

Osobné údaje poskytuje potenciálny klient po dobu 10 rokov, v zmysle zákona č. 186/2009 z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutej osoby

  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia. dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. v prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a.)    Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München

b.)    Hugo B.V, Keienbergweg 97, 1101 GG, Amsterdam

c.)    Zmluvní sprostredkovatelia spoločnosti AFINES PARTNERS s.r.o a UNIVERSAL Maklérsky Dom a.s. 

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.